Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Sở hữu cách

Sở hữu cách
Ø The noun's + noun: Chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật.
Ex: The student's book The cat's legs.
Ø Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy
Ex: The students' book.
Ø Nhưng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách.
Ex: The children's toys. The people's willing
Ø Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu.
Ex: Paul and Peter's room.
Ø Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không dùng "the" đằng trước.
Ex: The boss' car = The boss's car [bosiz]
Agnes' house = Agnes's [siz] house.
Ø Nó được dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, thế kỉ)
Ex: The 1990s' events: những sự kiện của thập niên 90
The 21st century's prospects.
Ø Có thể dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì người viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay người ta dùng các mùa trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách.
Ex: The Autumn's leaf: chiếc lá của nàng thu.
Ø Dùng cho tên các công ty lớn, các quốc gia
Ex: The Rockerfeller's oil products. China's food.
Ø Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu.
Ex: In a florist's At a hairdresser's
Đặc biệt là các tiệm ăn: The Antonio's
Ø Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngữ
Ex: a stone's throw from ...(Cách nơi đâu một tầm đá ném).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét