Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Cách sử dụng little, a little, few, a few

Little + danh từ không đếm được = rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
Ex: I have little money, not enough to buy groceries.
Ø A little + danh từ không đếm được = có một chút, đủ để
Ex: I have a little money, enough to buy groceries
Ø Few + danh từ đếm được số nhiều = có rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
Ex: I have few books, not enough for reference reading
Ø A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để
Ex: I have a few records, enough for listening.
Ø Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ.
Ex: Are you ready in money. Yes, a little.
Quite a few (đếm được) = Quite a bit (không đếm được) = Quite a lot (cả hai) = rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét